HOME > 교회소개 >교회안내 >온라인헌금인터넷뱅킹, 무통장입금, 폰뱅킹 등을 통해 아래의 계좌로 입금하시고, 자세한 입금내역을 알려주시면 됩니다.

 *헌금계좌번호  
  입금은행 : 신한은행    입금은행 : 농협
  계좌번호 : 100-025-618510   계좌번호 : 073-01-234050
  예금주    : 대한예수교 장로회 갈현교회
  예금주 : 대한예수교 장로회 갈현교회
                                                        
  (성명이 '김드림'인 경우)
인터넷, 무통장
  -십일조 헌금의 경우 : 김드림 십 -감사헌금의 경우 : 김드림 감
  -건축헌금의 경우 : 김드림 건 -작정헌금의 경우 : 김드림 작
폰뱅킹 : 김드림
     
172768 1